แบบประเมินสุขภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวคุณ
ข้อมูลทั้งหมดจะไม่ถูกจัดเก็บในระบบ เว้นแต่คุณจะให้ความยินยอมเมื่อเริ่มการทำแบบสอบถาม